Časté dotazy I FAQ

Souhrn odpovědí na Vaše nejčastější dotazy:

…Jak fungují balíčky a jejich úprava na míru?

Pro objednávku posezení je nutné vybrat si jeden z balíčků uvedených v naší nabídce.

Každý z balíčků je přitom možné na základě domluvy upravit na míru za příplatekkterý bude odpovídat Vašim požadavkům.

Na míru tak můžeme připravit např. speciální výzdobu místa konání, speciální překvapení či pro Vás zařídit občerstvení – ať už měnší občerstvení v podobě ovocné/slané mísy (chipsy/oříšky) či sladkého občerstvení, nebo většího občerstvení z Vámi vybraného lokálního podniku. Taktéž můžeme na místo (kromě pití již zahrnutého v balíčku) připravit pití dle Vašich představ.


…Jak dlouho dopředu je třeba posezení objednat a uhradit?

Posezení je třeba objednat minimálně 10 dní přede dnem konání.

Posezení musí být uhrazeno nejpozději do 7 dnů přede dnem konání, jinak bude objednávka zrušena.


…Jak funguje vratná kauce?

Ke každému balíčku je účtována vratná kauce v paušální výši 1.500,- Kč za účelem pojištění případného zničení našeho vybavení.

Bude-li veškeré naše vybavení vráceno v pořádku, bez známek jeho zničení, vrátíme Vám kauci v plné výši do 3 dnů od konání posezení.

Dojde-li k poničení/zničení našeho vybavení, strhneme si z kauce poměrnou částku odpovídající výši škody na našem vybavení (tj. částku odpovídající opravě takového zničení nebo částku v celkové výši neopravitelného zničení).


…Kde všude je možné posezení uspořádat?

Posezení či piknik Vám rádi připravíme dle dohody kdekoliv v Brně a jeho okolí a na jižní Moravě.

Posezení je možné uspořádat jak na veřejně dostupném místě – v parku, na louce či na jakékoliv jiném Vámi vybraném místě, tak i přímo u Vás v soukromí – na zahradě, terase či přímo v pohodlí Vašeho domova.

V případě venkovních prostor je však vždy lepší mít v záloze také nějaký krytý prostor pro případ náhlého špatného počasí v den konání posezení.


…V jakém časovém rozmezí je možné posezení uspořádat?

Obecně posezení připravujeme ve všední dny, a to nejdříve od 17.30 hod. V ceně všech balíčků je obecně zahrnuto posezení do 23.00 hod tak, abyste si mohli naplno užít posezení v celém jeho rozsahu.

Je však možné dobu a délku posezení upravit na míru Vašim představám.

O víkendech či mimo obecnou dobu konání posezení (17.30 – 23.00 hod) je posezení možno učinit za příplatek k základní ceně balíčku.


…Můžu si na posezení donést vlastní občerstvení?

Samozřejmě! V případě, rozhodnete-li se pro základní balíček a nebudete-li mít zájem o úpravu balíčku na míru (mj. v rámci extra občerstvení), je jen na Vás, jaké dobroty si k posezení donesete.

​V případě, rozhodnete-li se upravit balíček na míru (a přiobjednat si tedy extra občerstvení dle Vašich představ), zařídíme vše za Vás a Vámi objednané občerstvení na Vás bude čekat přímo na místě.


…Můžu si na posezení donést vlastní (ne)alko?

Určitě! Obecně ke každému posezení servírujeme citrusovou vodu na osvěžení.

V případě, rozhodnete-li se pro základní balíček a nebudete-li mít zájem o o úpravu balíčku na míru (mj. v rámci extra ne/alka), je jen na Vás, jaké další (ne)alko si k posezení donesete.

V případě, rozhodnete-li se upravit balíček na míru (a přiobjednat si tedy extra pití dle Vašich představ), zařídíme vše za Vás a Vámi objednané (ne)alko na Vás bude čekat přímo na místě.


…Co když v den konání posezení nebude hezké počasí?

Bohužel toto riziko zde je a nikdo z nás ovlivnit počasí neumí. Je pro nás však prioritou, abyste si odnesli co nejhezčí zážitek.

Pokud by z dlouhodobé předpovědi bylo nejpozději v den předcházející konání posezení zjevné, že v den konání nebude příznivé počasí, je možné posezení přesunout na jiný den.

Změní-li se ale počasí náhodile až v den konání posezení, není možné posezení zrušit.

Je však možné posezení uspořádat na náhradním místě (ve vnitřním prostoru či alespoň pod střechou/přístřeškem), a proto je vhodné mít i takové místo pro jistotu v záloze.


…Můžeme vzít na posezení děti?

Určitě! Děti máme rádi a jsou na posezení a pikniky rozhodně vítány. Děti do 2 let věku mají posezení zdarma.


…Co když se změní okolnosti a já nakonec nebudu moct dorazit?

Rozumíme, že někdy se přihodí takové okolnosti, které s našimi dosavadními plány dokážou zamávat. Termín posezení je proto možné z vážných důvodů přesunout na náhradní termín nejpozději do 5 dní před konáním posezení. Později je možné posezení přesunout na náhradní termín pouze za poplatek určený poměrně z ceny posezení.

Také je možné posezení věnovat svým známým či přátelům, kteří si tento zážitek mohou užít za Vás a příště už to snad vyjde i Vám.

Pokud posezení zrušíte později, bude Vám účtována storno částka:

– 4 dny před konáním ve výši 25% z ceny 

– 3 dny před konáním ve výši 50% z ceny 

– 2 dny před konáním ve výši 75% z ceny 

– v den konání ve výši 100% z ceny. 

Storno částka bude počítána z celkové ceny posezení.

Zůstatek Vám vrátíme nejpozději do 3 dnů od Vašeho storna.


…Je možné posezení darovat?

Samozřejmě! Chcete překvapit někoho z Vašeho okolní netradičním dárkem v podobě poukazu na naše posezení či piknik pro něj a jeho nejbližší?

Napište nám a my Vám připravíme dárkový poukaz, který je možno uplatnit v době 6 měsíců od jeho zakoupení.


Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?

Napište nám a my se Vám ji co nejdřív rádi zodpovíme.


Most frequent questions:

Summary of answers to your most frequent questions:

…How does packages and editing of packages work?

For reservation of the seating, you must choose one of the packages listed in our offer.

At the same time, each of the packages can be edited to your wishes (based on an agreement) for an additional fee that will meet your requirements.

We can make for you for example, a special decoration of the spot, a special surprise or arrange refreshments for you – either a smaller snack in the form of a fruit/salty bowl (chips/nuts) or a sweet snack, or a larger snack from a local restaurant of your choice. We can also prepare a drink according to your wishes on the spot (in addition to the drink already included in the package).


…How far in advance do I need to order and pay for the seating?

Seating must be booked at least 10 days before the seating.


The seating must be paid for no later than 7 days before the day of the seating, otherwise the order will be cancelled.


…How does the refundable deposit work?

A refundable deposit in amount of 1.500,- Kč is charged for each package in order to insure the possible destruction of our equipment.


If all our equipment is returned in good order, without signs of destruction, we will return the deposit in full amount within 3 days of the seating.


If our equipment is damaged/destroyed, we will deduct from the security deposit a proportionate amount corresponding to the amount of damage to our equipment (i.e. the amount corresponding to the repair of such destruction or the total amount in the event of irreparable damage).


…Where is it possible to organize a seating?

Picnic or seating can be prepared (according to the agreement) anywhere in Brno and its surroundings and in south Moravia.

The seating or picnic can be arranged both in a publicly accessible place – in a park, on a meadow or in any other place of your choice, as well as directly in your privacy – in the garden, terrace or directly in the comfort of your home.

However, in the case of outdoor spaces it is always better to have some covered space in reserve in case of sudden bad weather on the day of the seating.


…In what time frame is it possible to organize a meeting?

We generally prepare seating during the week, starting at 5:30 p.m. The price of all packages generally includes seating until 11 p.m. so that you can fully enjoy the seating in its entirety.

However, it is possible to change the time and the duration of the seating according to your wishes.

During the weekends or outside the general time (5:30 p.m. – 11:00 p.m.), seating can be done for an additional fee to the basic price of the package.


…Can I bring my own snacks to the seating?


Of course! If you decide to not edit the package you choose (you are not interested in customizing the package including f.e. extra refreshments), it is up to you what food you bring to the seating.


​In the event that you decide to edit the package (and therefore order extra refreshments according to your wishes), we will arrange everything for you and the refreshments you ordered will be waiting for you right on the spot.


…Can I bring my own (non)alcoholic drink to the seating?

Sure! In general, we serve citrus water included in each package.

In the event that you decide to not edit the package you choose (you are not interested in customizing the package including f.e. extra drink/alcohol), it is up to you what other (non)alcohol you bring to the seating.

In the event that you decide to edit the package (and therefore order extra drinks according to your wishes), we will arrange everything for you and the (non)alcohol you ordered will be waiting for you right on the spot.


…What if the weather is not good on the day of the seating?

Unfortunately, this risk is here and none of us can influence the weather. However, it is a priority for us that you get the best possible experience.

If the long-term forecast shows, at the latest on the day before the seating, that the weather will not be favorable on the day of the seating, it is possible to change the seating to another day.

However, if the weather changes on the day of the seating, it is not possible to cancel the seating.


However, it is possible to organize the seating in an alternative place (indoors or at least under a roof/shelter), and therefore it is advisable to have such a place in reserve as well.


…Can we bring children to the seating?


Certainly! We love children and they are definitely welcome at the seating and picnics. Children under 2 years of age sit for free.


…What if circumstances change and I end up not being able to arrive?


We understand that sometimes such circumstances occur that can shake our plans so far. It is therefore possible, for serious reasons, to change the date of the seating to an alternative date no later than 5 days before the seating. Later, it is possible to change the date of the seating to an alternative date only for a fee determined proportionately from the price of the seating.

It is also possible to dedicate the seating to your friends or family, who can enjoy this experience and hopefully it will work out for you next time too

If you cancel your session later, you will be charged a cancellation fee:

– 4 days before the seating in the amount of 25% of the price

– 3 days before the seating in the amount of 50% of the price

– 2 days before the seating in the amount of 75% of the price

– on the day of the seating in the amount of 100% of the price.

The cancellation amount will be calculated from the total price of the seating.

We will return the balance to you within 3 days of your cancellation at the latest.


…Is it possible to donate seating?

Of course! Do you want to surprise someone with a non-traditional gift in the form of a voucher for our seating or picnic for him and his beloved ones?
Contact us and we will prepare a gift voucher for you, which can be redeemed within 6 months of its purchase.Did you not find the answer to your question?

Contact us and we will be happy to answer it as soon as possible.